Description

ศาลไคฟง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1984 เป็นศาลาร้องทุกข์ของประชาชนและใช้ในการพิพากษาคดีของ “ท่านเปาบุ้นจิ้น”  ขุนนางที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่กล่าวขานในสมัยราชวงศ์ซ่ง

Passes

There are currently no running experiences.